Recenze

20.01.2020

Česká komora fitness

Spolupracujeme s organizací Česká komora fitness.

Co o nás píší? Článek zde.

 

18.06.2018

Paskovský zpravodaj, červen 2018

Napsali o nás článek v Paskovském zpravodaji z června 2018 na str.28:

Seminář Daflex System

     Dne 20.5. 2018 se nad Zámeckou Krčmou konal seminář s pohybovou metodou Daflex System®, která byla prezentována certifikovaným pohybovým specialitou Daflex System® pro ČR a EU. Tento seminář trval 2 hodiny a zúčastnilo se ho 14 cvičenek. Účastnice se seznámily s poměrně novou cvičební, zdravotní a rehabilitační pomůckou Daflex, která je určena pro všechny věkové skupiny, vrcholové i rekreační sportovce a handicapované osoby. Daflex je z textilního materiálu, je šitý na míru a má omezenou pružnost, proto nedochází k přetížení svalů a kloubů. Během cviční si cvičenky posílily a protáhly celé tělo i příjemně zrelaxovaly. Seminář měl jen kladné ohlasy. Jedna ze cvičenek ho hodnotila slovy: „Cvičení se mi moc líbilo. Mám skoliózu páteře a po cvičení jsem se cítila dobře. Druhý den jsem čekala na mé každodenní bolesti páteře a ony nepřišly…“. Jelikož je cena pomůcky dosti vysoká, zajistíme další seminář v Paskově v podzimním období.

     Cvičitelky M+M, TJ Paskov

     Odkaz na článek: Zde

 

15.06.2018

Bakalářská práce: Možnosti využití pomůcky Daflex na vadné držení těla dětí staršího školního věku

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Autor: Anežka Marková

Vedoucí práce: PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

České Budějovice 2018

Abstrakt

     Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití cvičební pomůcky Daflex ve fyzioterapii dětí staršího školního věku, jimž bylo diagnostikováno vadné držení těla. Zdravotní a rehabilitační pomůcka Daflex je originální cvičební pomůcka, která byla patentována v ČR v roce 2012.

     S diagnózou vadného držení těla se u dětí můžeme setkat poměrně často. Právě u této věkové skupiny dochází k rozvoji potíží, neboť nastávají změny nejen hormonální a psychické, ale zároveň je to období akcelerace růstu. Mohou nastat poruchy koordinace pohybu a svalové dysbalance, jež jsou potencovány pasivním trávením volného času a nerovnoměrným zatížením určitých svalových skupin. Svalové dysbalance bývají způsobené i nevhodným tréninkem a přetěžováním mladých sportovců.

     Teoretická část je zaměřena na cvičení s pomůckou Daflex, techniky tréninku, způsoby úchopů i úvazů a zásady, jež by se měly při cvičení dodržovat. Jsou zde popsána specifika staršího školního věku a změny, které jsou pro tuto věkovou skupinu charakteristické. Dále se práce zabývá držením těla, jeho hodnocením a možnostmi kompenzačních cvičení s využitím pohybového programu Daflex System®.

     Pro praktickou část práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl prováděn formou zpracování tří kazuistik a analýzou rozhovorů. Práce obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor, semistrukturovaný rozhovor s respondenty a jejich rodiči, návrh fyzioterapeutické cvičební jednotky a popis prováděné terapie s fotodokumentací jednotlivých cviků.

     Cílem práce bylo zmapovat možnosti využití pomůcky Daflex ve fyzioterapii dětí staršího školního věku a sestavit vhodný fyzioterapeutický plán pro individuální cvičení s touto cvičební pomůckou.

    Z výsledků vstupního vyšetření vyplynulo, že všechny sledované děti měly svalové dysbalance v oblasti šíje a horní hrudní páteře. Docházelo k přetížení extenzorů trupu i šíje a k ochabování mezilopatkových svalů, přičemž bylo možno sledovat předsun hlavy, protrakci ramenních kloubů a kyfotické držení hrudní páteře. Dvě ze sledovaných dětí měly hypermobilní ramenní klouby a u všech docházelo ke zkrácení některých svalových skupin: především ischiokrurálních svalů, horní části m. trapezius, m. sternocleidomastoideus a m. levator scapulae. Při vstupním vyšetření byly děti vyfotografovány ve vzpřímeném stoji a tyto fotografie jsou uvedeny v přílohách práce.

     V počáteční fázi terapie byli všichni rodiče i děti seznámeni s rehabilitační cvičební pomůckou Daflex a s tréninkovou metodou Daflex System® a dostali fotodokumentaci s popisem cviků. Poté následovaly cvičební jednotky, při kterých se postupně, podle zdatnosti dětí, přidávaly obtížnější cviky. Všechny děti se naučily základních deset cviků. V závěru terapie bylo zařazeno pět cviků individuálních pro každé dítě. Při posledním setkání byly vedeny rozhovory s dětmi i s rodiči, byl odebrán závěrečný kineziologický rozbor a proveden fotografický záznam.

     Ze závěrečného kineziologického rozboru lze vyčíst, že se v průběhu terapie zlepšil zdravotní stav dětí. Došlo k napřímení páteře, protažení zkrácených svalových skupin a k celkovému zlepšení držení těla. V rozhovorech děti uvedly, že se snažily cvičit pravidelně a jejich rodiče tuto informaci potvrdili. Dále rodiče uvedli, že cviky, které byly zvoleny, byly děti schopné poměrně dobře si zapamatovat, a že cvičení podpořilo motivaci dětí k pohybu.

     Cvičení se zdravotní a rehabilitační pomůckou Daflex je fyzioterapeutům dobrým nástrojem při práci a dětem vítaným zpestřením obvyklých cvičebních jednotek. Práce může být využita jako informační materiál pro studenty fyzioterapie i fyzioterapeuty v klinické praxi.

 

Posudek bakalářské práce

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

     Práce je pojata dostatečně komplexně, popis kazuistik je přehledný a sruzumitelný. Autorka jasně stanovila cíl práce, navíc doplnila výzkumnou část o semistrukturovaný rozhovor s respondenty a jejich rodiči. Zajímavé a nepochybně užitečné pro praxi je uvedení celých přepsaných rozhovorů do přílohy.

     Ve své práci autorka správně poukazuje na potřebu individuálního přístupu a dobrého terapeutického vztahu při práci s dětmi.

     Oceňuji věcné a střízlivé názory v kapitole Diskuze, kde autorka mimo jiné připouští i nemožnost posouzení efektivity daného cvičení a objektivního hodnocení výzkumu z důvodů malého počtu respondentů a relativně krátké doby intervence.

     Práce je doplněna velmi podrobnou a názornou fotografickou dokumentací všech prováděných cviků - lze ji tedy využít jako manuál pro cvičení s danou pomůckou.

 

Posudek bakalářské práce

Oponent bakalářské práce: Mgr. Petra Placatková

     Pro bakalářskou práci bylo zvoleno užitečné téma. Výskyt vadného držení těla u dětí se stále zvyšuje a není snadné děti ke cvičení motivovat. Za použití pomůcek cvičí raději. Práce je přehledná, důsledně propracovaná. Cíl práce byl naplněn.

     V kapitole Přílohy jsou zdokumentovány jak cviky s pomůckou Daflex, tak postura dětí před i po terapii a rozhovory studentky s dětmi a rodiči. Práce s dětskými pacienty, obzvláště ve věku probandů, není lehká. Studentka ji zvládla skvěle.

     Bakalářskou práci lze využít v praxi. 

 

Odkaz na bakalářskou práci: Zde

 

 

24.03.2018

Ing. Eva Kusová

www.zdravesevou.cz

     Podzim minulého roku mi ve své pestrosti a barevnosti přinesl setkání s báječnou ženou. V listí provoněném podzimním dni se setkávám  s dámou, která mě na prahu svého domova vítá s upřímným úsměvem a velkým srdcem. Dáša Drastíková, autorka patentované rehabilitační cvičební pomůcky Daflex a pohybové metody Daflex System® mě se zanícením provází a seznamuje se svou prací. Cvičení s Daflexem je pro mě, coby milovnicí HIIT tréninků, výzvou. Pod vedením Dáši se zvědavostí zkouším pro mě zcela nový druh pohybu. Po několika minutách cvičení s Daflexem odhaluji své slabé místa v souvislosti s flexibilitou a pružností těla. První setkání s Dášou a její rehabilitační cvičební pomůckou ve mě zanechalo dojmy zvědavosti. V den seznámení a možností vyzkoušet Daflex na vlastní kůži jsem ještě netušila, jak moc mi bude prospěšný v následujících měsících. Zřejmě v důsledku dlouhodobého přetížení při sportovní zátěži se zhoršovala flexibilita mé pravé kyčle. Pohyb, který je pevně spojen s mým životem mi přináší bolest a omezení. Radost ze cvičení se vytrácí. Náhodné setkání v životě, dle mého názoru, neexistují a v době, kdy se zhoršil můj pohybový aparát mi hlavou bleskla milá vzpomínka na Dášu a její Daflex. Přichází čas vyzkoušet tento zázrak v pohodlí domova. Osud tomu chtěl, že v době, kdy jsem hledala řešení na zhoršující se zdravotní stav vdechla Dáša život svému on-line Pohybovému studiu. Tento druh cvičení je mi velmi blízký. Každý den se náš obývací pokoj mění na tělocvičnu a skrze obrazovku počítače se na mě nově bude usmívat  a provázet cvičením Dáša se svým Daflexem. Dnešním dnem jsou to více než dva měsíce, kdy den co den pravidelně cvičím s on-line Pohybovým studiem. Cvičení s Daflexem zařazuji po intervalovém tréninku jako součást protažení a strečinku. Ve dnech aktivního odpočinku je mi báječným pomocníkem k relaxaci a uvolnění napětí v těle. A jak se cítím? Jednoznačně báječně! Problémy s hybností kyčle odeznívají, celková flexibilita mého těla se zlepšuje s každým cvičením, zesiluji a posiluji střed těla. Prostřednictvím on-line Pohybového studia mi cvičení přináší hned několik benefitů:

  • během několika minut intenzivně protáhnu a procvičím svaly a šlachy,
  • jednoduché a efektivní cviky jednoznačně zlepšují celkovou flexibilitu a pružnost mého těla,
  • problémy se zhoršující se hybností v pravé kyčli pomalu odeznívají,
  • dochází k vzestupnému zesílení hlubokého stabilizačního systému,
  • báječná relaxace a odpočinek pro unavené tělo i mysl,
  • praktická cvičební pomůcka na cestách i do přírody,
  • nový druh pohybu mi přináší radost,
  • vysoce návykové cvičení, které jsem si zamilovala!

Závěrem bych ráda poděkovala za možnost vyzkoušet jedinečný DAFLEX. DAFLEX je zrcadlem své autorky. Nenápadná pomůcka, která při bližším seznámení a cvičení v sobě ukrývá dokonalost v každém jediném pohybu. Prostřednictvím DAFLEXU jsem našla skvělé řešení jak udržovat své tělo zdravé a pružné. A proč? Protože život je energie, energie je pohyb a pohyb je DAFLEX.

Odkaz na článek: Zde 

 

 

09.01.2018

Veronika Sedlačíková Bednárová - Kouč pro zdravý život

www.veronikabednarova.cz

Recenze:

     Ahoj jmenuji se Veronika. Před více jak 5ti lety jsem změnila svůj životní styl. Začalo to v Centru Radosti, kde jsem začala na sobě pracovat. Podařilo se mi zhubnout 16 kg za 7 měsíců ( což jsem nikdy nezvládla) a díky úpravě a změně jídelníčku jsem si vyřešila zdravotní problémy typu bolesti hlavy, záněty močových cest, alergie na pyl, problémy s trávením a ekzémy. Byla jsem moc šťastný člověk a tak jsem začala i pracovat v tomto oboru a centru. Ale pořád tomu něco chybělo.

     Až jsem narazila na úžasnou flexibilní Dášu, která mi představila zdravotní rehabilitační pomůcku Daflex. A to bylo ono. To co mě nadchlo. Udělala jsem si osvědčení a začala jsem metodu Daflex System® cvičit u nás v centru. Moc mě to bavilo. A pak do toho přišlo těhotenství. A ejhle ... Co teď? Jelikož mě Daflex bavil, nechtěla jsem se ho vzdát (smích) .. A tak po ustání ranních nevolností od cca 4 měsíce, si tuhle pomůcku nemohu vynachválit. Začala jsem si s touto pomůckou hrát. Zkoušela jsem různé cviky pro sebe,a i takové cviky, které by mi vyhovovaly, aby mě netrápily bolesti. Protože v mém okruhu kamarádek jsem se setkala s tím, že každou trápili bolesti zad, nebo krční páteře a nebo bolesti v křížích. A já jsem na tyto bolesti díky cvičení s pomůckou Daflex netrpěla. Neznám nic lepšího pro sebe v těhotenství, protože co si budeme povídat ženy, je to krásné období, ale naše záda a nejen záda dost trpí. Tak proč si tohle krásné období nezpříjemnit.  Je to neskutečný pomocník a nejen v těhotenství. Děkuji Dáši, že jsi něco takového vymyslela a už se těším jak budu společně cvičit i se svým miminkem

 

 

28.12.2017

Mgr. Magdaléna Opělová

     Psycholog působící v obci Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek.

Recenze:

     Dobrý den, jsem ráda, že jsou vaše webové stránky na světe. 

     Pustila jsem si vaše videocvičení. Líbí se mi jejich komplexní uchopení - od názvu lekcí, přes slovní popis lekcí, přes videocvičení, uvedení příbuzných lekcí až k širokému spektru využití Daflexu.

     S vašimi videi jsem cvičila a vyzkoušela jsem i druhou možnost, o které jsme se bavily - cvičení bez cvičení. Seděla jsem a sledovala vaše videolekce.

     Má zpětná vazba je taková - pokud všímavě sleduji cvičitelku (vás) a jsem plně soustředěna na pohyb, který vykonává, cítím aktivaci vlastních svalů. Čím je sestava jednodušší, cviků méně a více opakování, tím je aktivace mého konkrétního svalstva výraznější. Takže jsem si na vlastním těle u vašich videí vyzkoušela skutečnost, že i pasívním cvičením (záměrným sledováním cvičení) je možno pracovat se svaly.

     A tím se vracím k začátku svého dopisu.........široké spektrum využití Daflexu pro široké spektrum lidí.

     Děkuji za tuto možnost.

                                       Magdaléna Opělová

Galerie

ing. Eva Kusová
Veronika Sedlačíková Bednárová
Česká komora fitness
Nahoru