Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1. v těchto obchodních podmínkách

1.1.1. „Provozovatel“ je společnost Daflex System s.r.o., IČO: 04199294, DIČ: CZ04199294 se sídlem: Kunčice pod Ondřejníkem 425, 739 13;

1.1.2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Internetové pohybové studio Daflex System, mezi jejíž hlavní funkcionality patří cvičební videolekce, a která je dostupná z internetové adresy www.daflex.cz;

1.1.3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky;

1.1.4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;

1.1.5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

1.1.6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;

1.1.7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

1.1.8. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze. Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

 

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. zobrazení tlačítka s názvem „Registrace“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele;

2.2. kliknutím Uživatele na tlačítko „Registrovat“ nebo tlačítko „Registrace přes Facebook“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva;

2.3. kliknutím Uživatele na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP;

2.4. uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 

3. Užívání Aplikace

3.1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu;

3.2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně;

3.3. v případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku;

3.4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli;

3.5. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet;

3.6. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace;

3.7. veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele;

3.8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to pouze z těchto důvodů: technická úprava stránek;

3.9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy www.daflex.cz;

3.10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 

4. Databáze

4.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací;

4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace;

4.3. smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

5. Osobní údaje

5.1. souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Správci;

5.2. Uživatel internetové aplikace s názvem "Internetové pohybové studio Daflex System" dostupné v síti Internet z internetové adresy www.daflex.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je společnost Daflex System s.r.o., IČO: 04199294, DIČ: CZ04199294, se sídlem: Kunčice pod Ondřejníkem 425, 73913 (dále též jako „Správce“), a souhlasí s tím, aby osobní údaje Uživatele byly zpracovány a použity: správcem;

5.3. tento souhlas je udělen na dobu neurčitou;

5.4. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas Uživatel poskytuje, je použití osobních údajů pro:

5.4.1. zasílání obchodních nabídek Provozovatele;

5.4.2. marketingové účely;

5.4.3. zařazení osobních údajů do databází;

5.5. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5.6. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny;

5.7. Správce při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

5.8. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

5.8.1. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

5.8.2. v písemné podobě;

5.9. tento souhlas Uživatele je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů;

5.10. souhlas Uživatele je poskytnut kliknutím na tlačítko s názvem "Registrovat".

 

6. Cookies

6.1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy Provozovatel umísťuje na počítač Uživatele, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek;

6.2. Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Uživatele v okamžiku, kdy tyto stránky začne Uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které Uživatel na nich provedl, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak Uživatel nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

6.3. tato Aplikace využívá cookies. Některé z nich pomáhají sledovat, které části Aplikace jsou nejnavštěvovanější. K tomu se používá nástroj DoubleClick od Google. Pokud Uživateli nevadí sledování návštěvnosti, ale nechce být identifikován, může vypnout unikátní identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Případně Uživatel může níže na téže stránce nainstalovat opt-out rozšíření pro všechny weby (funkčnost tohoto řešení je plně v režii firmy Google).

název

vyprší

zdroj

Účel

PoskiSID

uzavřením prohlížeče

vlastní 

slouží pro označení dat uživatele, která se uchovávají na serveru. Jedná se o informaci o přihlášeném uživateli, prokazování přítomnosti člověka (CAPTCHA). Neslouží ke sběru dat o uživateli a není blokována.

eu_cookie_consent 

po 3  měsících

vlastní

slouží k uložení rozhodnutí návštěvníka ohledně ukládání cookies. Neslouží ke sběru dat o uživateli a není blokována.

NID

po 1,5 letech

třetí strana

slouží pro ověření odesílatele formuláře pomocí Google reCAPTCHA. Identifikuje konkrétního návštěvníka.

6.4. využívání cookies lze upravit podle toho, jak Uživatel potřebuje, (např. je může vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Uživatel může vymazat všechny cookies, které jsou již na jeho počítači a  většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na počítač Uživatele ukládány. Pokud však tuto možnost Uživatel využije, bude zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě Aplikace a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí Aplikace. Další identifikující cookies lze na této Aplikaci snadno povolit nebo zakázat pomocí odkazů. Nyní jsou cookies povoleny.

 

7. Odpovědnost za škodu a zdraví

7.1. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP;

7.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav Uživatele. Taktéž není žádným způsobem odpovědný za zranění, které si Uživatel v rámci používání Aplikace způsobil;

7.3. každý Uživatel odpovídá za svůj zdravotní stav. V případě zdravotních potíží se  Uživatel před cvičením poradí, o vhodnosti cvičení, se svým odborným lékařem.

 

8. Změna VOP

8.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP;

8.2. smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu;

8.3. v případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy;

 

9. Povinné informace pro Uživatele

9.1. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

9.1.1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

9.1.2. telefonický kontakt Provozovatele je 774 335 622;

9.1.3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je daflex@daflex.cz;

9.1.4. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

9.1.5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

9.1.6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;

9.1.7. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome v poslední vydané verzi v době podepsání smlouvy, nebo OP, Mozilla Firefox v poslední vydané verzi s prodlouženou podporou (ESR) v době podepsání smlouvy, nebo OP a Microsoft Internet Explorer ve verzích 10 a 11. Další prohlížeče dodavatel při výrobě díla nereflektuje;

9.1.8. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Licence, zda mu přehrávání video-lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné úvodní ukázkové video v Aplikaci. Úhradou ceny Licence Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Aplikaci. Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

9.1.9. Provozovatel zpřístupní Uživateli Aplikaci pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých video-lekcí. Uživatel bere na vědomí, že obsah Aplikace může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím elektronického systému, stažení obsahu Aplikace není Uživateli umožněno.

9.1.10. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

9.1.11. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

9.1.12. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

9.1.13. opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze Uživatelem provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

9.1.14. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

9.1.15. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

9.1.16. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

9.1.17. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

9.1.18. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

10. Odpovědnost Provozovatele

10.1. přístup k Uživatelskému účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

10.2. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se Provozovatel bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Provozovatel bude pokračovat v poskytování služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

 

11. Autorská práva a ochranné známky

11.1. veškerý obsah Aplikace je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Provozovatele, popřípadě jeho poskytovatele licence Zdravé Beskydy, s.r.o., IČ: 29384249. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Licence Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Aplikace, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s prokazatelným písemným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

11.2. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci nebo její část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno její užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace ze strany Uživatelů.

11.3. právo uložit a vytisknout materiály určené ke stažení uložené v Aplikaci je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Aplikace rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

11.4. motivační, výukové, či jiné video-lekce v Aplikaci nejsou určeny v žádném případě k přehrávání cvičitelů, terapeutů a jiným pohybovým specialistům ke komerčním účelům bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele. Ani jako ukázka např. pro skupinová cvičení, pohybové lekce, fitness programy nebo jiná profesionální využití.

 

12. Rozhodné právo

12.1. tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 

13. Elektronická evidence tržeb

13.1. podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13.2. fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí

13.3. více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

 

14. Účinnost

14.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.12.2017.

Informace a zásady o zpracování osobních údajů pro naše klienty

GDPRhttps://www.daflex.cz/ke-stazeni


 

Jsme potěšeni vaší návštěvou našich webových stránek a vaším zájmem o nás.

GDPRhttps://drastikova-daflex-cz5.webnode.cz/l/pravidla-ochrany-soukromi/


 

Nahoru